Trung lập càn khôn vững đế đô,
Mảng danh Trấn Quốc ở Tây Hồ.
Xuân thu thêm có mười phần lạ,
Hoa cỏ dành hay một thức phô.
Hây hẩy hương trời thơm nữa xạ,
Làu làu đèn bụt rạng như tô.
Kìa ai đủng đỉnh làm chi đấy,
Một tiếng kình khua một chữ mô.


Bài thơ này chép trong Hồng Đức quốc âm thi tập 洪德國音詩集 (ký hiệu AB.292). Thời Hồng Đức, tên chùa là An Quốc. Tên Trấn Quốc theo ghi chép trong bài văn bia Trấn Quốc tự bi ký do trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính soạn, niên đại năm Dương Hoà thứ 5 (1639) thời vua Lê Thần Tông mới xuất hiện.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]