Trước mừng chàng như cây có cội
Sau vui thay duyên hiệp đạo người
Hai ta xin gá tiếng trao lời
Dưới sông con cá lội, trên trời con chim bay


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004