Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)