Trăng lên nhu nhú đầu non,
Số em là số sớm con muộn chồng.


Khảo dị:
Trăng lên lu lú đầu non,
Số em là số sớm con muộn chồng.
Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009