Trăng lên khỏi núi trăng sáng
Bởi vì mây ám nên trăng mờ
Anh mắc đường hiếu sự, em đợi chờ có đặng không?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004