Trăng lên đến đó rồi tề,
Nói răng thì nói anh về kẻo khuya.
- Anh về đi ngủ kẻo khuya,
Xấu chuôm thì mặc xấu chuôm,
Trời làm một trộ cá tuôn vô bờ.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004