Trăm năm tạc một chữ đồng,
Dù ai thêu phụng vẽ rồng cũng không.


Khảo dị:
Trăm năm ghi tạc chữ đồng,
Dù ai thêu phượng, vẽ rồng mặc ai.
Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng,
Dầu
ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004