Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.


Khảo dị:
Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Nghĩa trong vàng đá, tình ngoài nước mây.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004