Trông mây thấy cặp rồng xanh
Thương mình thao thức năm canh khóc ròng
Thỏ giỡn trăng thỏ lại mắc vòng
Mình có lâm nơi sinh tử chốn loan phòng có tôi
Sông Tiền Đường cá lội giao đuôi
Kiều thương Kim Trọng giả như tôi thương mình


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004