Trông em đã mấy thu tròn
Khăn lau nước mắt muốn mòn con ngươi


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)