Trên trời có ông sao băng,
Ở dưới đồng bằng có cô hái hoa.
Ta về ta bảo mẹ ta,
Nuôi lợn cho béo, nuôi gà nộp cheo.
Con lợn vừa tày con mèo,
Làng ăn chả hết, đem treo cột đình.
Tuần phiên đánh trống thình thình,
Mười ba ông xã ra đình ăn cheo.
Mẹ em tốt số làm sao,
Đẻ con gái đẹp cho tao phải lòng.


Khảo dị:
Em về thưa mẹ cùng cha,
Bắt
lợn đi cưới bắt đi cheo.
Đầu lợn lớn hơn đầu mèo,
Làng ăn không hết làng treo cột đình.
Ông xã đánh trống thình thình,
Quan viên mũ áo ra đình ăn cheo.
Ông Trăng mà lấy bà Trời,
Tháng năm đi cưới; tháng mười
nộp cheo.
Sỏ lợn lớn hơn sỏ mèo,
Làng ăn chẳng hết đem treo cột đình.
Ông xã đánh trống thình thình,
Quan viên mũ áo ra đình xem cheo.
Trên trời có ông sao băng,
Ở dưới đồng bằng có cô rỗ hoa.
Ta về ta bảo mẹ ta,
Giết lợn đi cưới, giết đi cheo.
Đầu lợn lớn hơn đầu mèo,
Làng ăn chẳng hết đem treo cột đình.
Ông sãi đánh trống thình thình,
Quan viên mũ áo ra đình tế vua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001