Trách người một, trách ta mười,
Bởi ta bạc trước, cho người tệ sau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)