Tiếc công lao đào ao thả cá,
Năm bảy tháng trời người lạ đến câu.
Tiếc công trang điểm bấy lâu,
Trai tơ không gặp, gặp râu ba chòm.


Khảo dị:
Tiếc công lao anh đào ao thả cá,
Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu!
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009