Tiếc công lên thác, xuống ghềnh,
Tay chèo, tay chống, một mình nhờ ai?
Bây giờ thở vắn than dài,
Ngỡ rằng hò hẹn ai hay hẹn hò.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)