Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu,
Biết thuyền nhân ngãi ở đâu mà tìm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)