Thuỷ chung em giữ trọn lời,
Chết đi thì chịu, lìa đôi không lìa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)