Thiếp xa chàng như rồng nọ xa mây,
Như con chèo bẻo xa cây măng vòi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)