Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng,
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu,
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.
Xin chàng quá bước vào nhà,
Trước là hỏi chuyện, sau là nghỉ chân.
Thiều quang đãng rật,
Thục khí nhân huân.
Ngũ lão ban đồng kiên lão,
Tam đa chúc hiệp hoa phong,
Tam đạt tôn chữ sĩ làm đầu,
Ai ai cũng mừng ông trùm tuổi thọ.
Sách có chữ rằng:
“Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ,
Nhân kiêm ngũ phúc thọ vi tiên”.
Mừng ông Trùm dãy Phúc Lộc kiêm tuyền.
Lại gồm chữ “Hương trung thượng thọ”.
Tước lộc thế mà danh lợi thế,
Dẫu nghìn năm còn tiếng thơm dai,
Thảnh thơi thọ vực xuân đài,
Đâu đâu cũng hoan hài ca vũ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)