Thức khuya mới biết đêm dài,
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)