Thế gian chẳng ít thì nhiều,
Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)