Thế gian ba sự khôn chừa,
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969