Thắp hương vái với ông bà,
Đôi ta kết ngãi đến già an cư.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975