Thấy em anh cũng muốn thương,
Sợ lòng bác mẹ soi gương chẳng tường.


Khảo dị:
Anh thấy em anh cũng muốn thương,
Sợ rằng bác mẹ soi gương giàu nghèo.
Em yêu bác mẹ không yêu,
Biết ăn, biết nói, biết chiều làm sao
?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975