Thương mình mình chẳng biết cho
Cầm bằng gánh nặng mà dò đường trơn


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)