Thương ai da diết diết da,
Áo em hai vạt trải ra anh nằm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)