Thúng lủng trôn khôn bưng khó bợ,
Anh tới chốn nầy bợ ngợ có em.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975