Thân em chẳng đáng mấy tiền,
Vì tình em nặng, mấy nghìn cũng mua.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975