Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)