Thà rằng ăn nửa quả hồng,
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)