Từ ngày gặp gỡ giữa đường,
Những lời bạn nói, nhớ thương vô chừng.
Tưởng là thành cơm thành cháo, tôi bỏ bụng mừng,
Hay đâu cá bể chim rừng vội bay!


Khảo dị:
Từ ngày gặp gỡ giữa đường,
Nghe lời bạn nói nhớ thương vô chừng.
Tưởng là thành cơm thành cháo mà mừng,
Hay đâu cá dời về biển, chim rừng xa bay.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004