Từ ngày có điện về làng,
Máy xay rộn rã, nhịp nhàng máy bơm.
Sao sa lấp lánh xóm thôn,
Mỗi nhà một vị sao hôm sáng ngời.


Bài ca dao này nói về việc tăng gia sản xuất trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002