Tại chim diều nó biểu chim quỳnh,
Biểu to biểu nhỏ, biểu mình thương tui.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975