Tóc em dài lại cài hoa lý,
Thấy miệng em cười thắm ý anh thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975