Tóc đến lưng vừa chừng em bối,
Ðể chi dài, bối rối dạ anh?


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009