Tình về Đại Lược,
Duyên ngược Kim Long.
Đến đây là chỗ rẽ lòng,
Gặp nhau còn biết trên sông bên nào?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975