Tàu seo nước giá như đồng,
Tay đưa liềm giấy mà lòng nhớ ai.
Nhớ người tuổi ngoại đôi mươi,
Da xanh mai mái miệng cười đưa duyên.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002