Sông sâu nước chảy đá mòn,
Của kia ăn hết, nghĩa còn ghi xương.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)