Sông sâu nước đục lờ đờ,
Cắm sào mà đợi bao giờ cho trong.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975