Sông sâu lối hiểm như vầy,
Ai xui em đến chốn nầy gặp anh.
Đào tơ sen ngó xanh xanh,
Ngọc lành còn đợi giá lành đẹp duyên.
Cho hay tiên lại kiêm tiên,
Phượng hoàng chẳng chịu đứng chen đàn gà.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975