Sóng bên doi, bỏ vòi qua vịnh,
Anh với nàng trời định đã lâu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975