Sáng trăng suông sáng cả bờ sông,
Ta được cô ấy, ta bồng ta chơi.
Ta bồng ta tếch lên trời,
Hỏi ông Nguyệt Lão: “Tốt đôi chăng là?”


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)