Sáng trăng, sáng cả vườn đào,
Ba cô đứng đó, cô nào chồng chưa.
Cô đây quả thiệt chưa chồng,
Để tôi gá chút má hồng vô duyên.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975