Sáng trăng giã gạo giữa trời,
Cám bay phất phưởng thương người xứ xa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975