Ra về nhớ bạn khóc thầm,
Năm thân áo vải ướt đầm cả năm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)