Ra về không dứt mà về,
Bỏ non, bỏ nước, bỏ lời thề cho ai.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975