Rằm trời, rằm bụt, rằm tiên,
Rằm đâu đến chú, chú nhăm hôm rằm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970