Rượu lưu ly chân quỳ tay rót,
Cha mẹ uống rồi, dời gót theo anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975