Răng đen nhoẻn miệng em cười,
Dẫu trời đương nực cũng nguôi cơn nồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)