Rút dây còn sợ động rừng,
Bán đầu thằng trọc, nể lòng ông sư.


Khảo dị:
Rút dây còn sợ động rừng,
Bứng đầu thằng trọc, nể lòng ông sư.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969