Quỳnh Lôi mãi tít kinh kỳ,
Quỳnh Lưu lôi kéo nhau đi trại Quỳnh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002